‘n Behoorlike gestruktureerde STUDIESENTRUM vir ons leerders word op ons skoolgrond beman deur kundige personeel. Voorsiening word gemaak vir studieleiding waarby vele leerders reeds baat gevind het. Leerders kan ook maklik by buitemuurse bedrywighede inskakel sonder dat hulle deur ouers aangery hoef te word. Voldoende geleentheid bestaan veral vir ons kleinere Fichies om in die middae uit te rus en te ontspan.

Die studiesentrum en middagsorg is vanaf Januarie 2012 deur die FICHIES KLUB 300 TRUST oorgenee. Alle leerders wat van die studiesentrum gebruik wil maak, moet jaarliks herregistreer.

REKENING VIR 2018 MOET DATUM WEES VOORDAT VERSOEKE VIR 2019 OORWEEG SAL WORD

Die eerste paaiement is betaalbaar wanneer die skool in Januarie heropen. Indien u nie ‘n debietorder ingestel het nie, moet u ‘n elektroniese betaling of ‘n direkte deposito by die bank maak. Gebruik asseblief die korrekte verwysing met inbetaling en oorplasing.

Studie- en middagsorggelde is betaalbaar in elf gelyke paaiemente vanaf Januarie tot November.

GRAAD PER MAAND PER JAAR
Gr R-7 R 578 R 6 358
Welpies R 578 R 6 358

LET WEL: DEBIETORDERS WORD OOR 11 MAANDE GEHEF, VANAF JANAURIE TOT NOVEMBER OP DIE 1ST OF DIE 15DE VAN ELKE MAAND.

VOORUITBETALINGS

Indien die hele jaar se studiegeld voor of op 28 Februarie 2019 ten volle vereffen is, word 5% korting toegestaan. Sine onder die bedrae met korting.

GRAAD PER MAAND BEDRAG NA 5% KORTING
Gr R-7 R 6 358 R 6 040.10
Welpies R 6 358 R 6 040.10

BANKBESONDERHEDE VIR DIE INTERNETBETALING OF DIREKTE DEPOSITOS

REKENING NAAM: FICHIES KLUB 300 TRUST
ABSA TJEKREKENING: 40 7854 4256
TAKKODE: 632005
VERW NR: Rekeningsnommer (of kontak Sarita Booyens)

GEEN vrystelling word op studiegelde toegestaan nie. Indien ‘n rekening 60 dae of meer agterstallig is, sal die leerder ongelukkig die middagstudie moet staak.